Nieuwsbrief VVD fractie Rijnland voorjaar 2016

Na een jaar dan de eerste VVD- Waterschapsnieuwsbrief en zeker niet de laatste. U kunt 2 - 3 keer per jaar onze nieuwsbrief tegemoet zien, waarin wij u op de hoogte houden van de beleidsonderwerpen waar wij mee bezig zijn. Ook organiseren wij een jaarlijkse VVD-netwerkdag op één van de bijzondere locaties in en van Rijnland. Net als in 2015 is deze dag in het komende najaar. De datum en het programma hoort u tijdig van ons!

© webmaster

1. Samen werken aan Water

Dat is de boodschap van het coalitieakkoord 2015 – 2019.

Dankzij uitstekende verkiezingen op 18 maart 2015 is de VVD de grootste fractie bij Rijnland geworden! Als lijsttrekker heb ik het initiatief genomen om te komen tot een afspiegelingscollege met VVD, CDA, PvdA, Water  Natuurlijk en de fractie Agrarisch en Bedrijven.

We hebben een coalitieakkoord bereikt gericht op waterveiligheid, schoon water, een duurzame en innovatieve waterketen en geleidelijke een afvlakking van de tariefstijging naar inflatieniveau. Kortom een pittige uitdaging voor bestuur en organisatie van een waterschap met meer dan 200 polders, greenports als Boskoop en de Bollenstreek, de Haarlemmermeer en steden als Haarlem, Leiden en Gouda.

Ook hebben we afspraken gemaakt om de samenwerking met gemeenten en partners in ons gebied te versterken: van buiten naar binnen werken.

In ons nieuwe recent aangenomen Waterbeheerplan 2016-2021 gaan we ons watersysteem samen met gemeenten en partners verder klimaatbestendig maken. Opdat ons gebied een veilig en aantrekkelijk gebied blijft om te wonen, te werken en te recreëren!

Hans Pluckel
hoogheemraad

  

2. Water Beleidsplan

Het waterbeleidsplan staat niet op zichzelf. Van invloed zijn onder andere Europese richtlijnen, landelijk beleid en afspraken met de omliggende waterschappen. Het beleidsplan heeft een beleidsperiode van 6 jaar.

Het vorige bestuur heeft de aanzet gegeven voor het huidige plan. Op basis van die uitgangspunten zijn de organisatie en het bestuur van het waterschap aan het werk gegaan om het nieuwe WaterBeleidsPlan 5e editie (WBP 5 genoemd) vorm en inhoud te geven.

Natuurlijk willen wij als VVD de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma terugzien in het beleidsplan. Dat is gelukt: de speerpunten samenwerking, waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water zijn expliciete beleidsonderwerpen voor de komende zes jaar.

Het concept plan is in 2015 voorgelegd aan gemeenten en belanghebbenden. In november is een avond belegd voor inwoners, bedrijven, gemeenten, provincies, verenigingen en iedereen die belangstelling heeft om met elkaar te praten en adviezen “op te halen.” Het was een nuttige en geslaagde avond die tot aanpassingen heeft geleid.

Op 9 maart jl. hebben we als Verenigde Vergadering (= algemeen bestuur) het beleidsplan vastgesteld en beginnen we aan de volgende fase: organisatie van de uitvoering. Er komt een uitvoeringsplan waarmee we zoveel mogelijk inwoners en relevante organisaties willen betrekken.

Kortom: we gaan van binnen naar buiten.

Ineke van Steensel,

fractievoorzitter 

 

3. Veiligheid en gezond water…… niet vanzelfsprekend

 

Thans ligt bij de waterschappen de actuele vraag voor; blijven de waterschappen ook in de toekomst zorg dragen voor een adequate en kosten efficiënte waterzuivering ? Rijnland draag ook zorg voor de waterzuivering binnen  het gebied van het waterschap.

Het zuiveren van water is het meest “bedrijfsmatige” deel van het Rijnlands takenpakket. Dit zou in de toekomst ook door private of publiek/private ondernemers uitgevoerd kunnen worden. Binnen de fractie hebben we de discussie gevoerd of we zuivering zien als een zogenaamde nutsvoorziening of dat we dat over kunnen laten aan de “markt” ? In het Hoogheemraadschap Rijnland, met zijn hoge bevolkingsdichtheid ziet de fractie het niet snel gebeuren dat we waterzuivering aan de markt overlaten, immers het niet zuiveren van water zal mogelijk leiden snelle verspreiding van ziekten. Dat betekend dus dat de overheid steeds zal blijven ingrijpen indien het niet goed gaat. Waterzuivering is vanuit dat perspectief dus geen “markt”.

Wel ziet de fractie nu trends waarbij in nieuwbouwwijken reeds in de ontwerpfase rekening gehouden wordt met hoe om te gaan met waterzuivering. Deze ontwikkelingen zal de fractie in de gaten blijven houden. Mogelijk dat het in toekomst, zoals dat de afgelopen jaren bij de energie ontwikkeling het geval is geweest, burgers ook zelf het zuiveren van hun water ter hand gaan nemen.

Voorlopig blijft de fractie binnen Rijnland inzetten op goede en kosten efficiënte zuivering van het water.

Jean Hermans,

fractielid

  

4. De rol van Rijnland in de klimaatbestendige stad.

Door de klimaatverandering hebben we als waterschap nu meer dan voorheen te maken met grote hoeveelheden water die in korte tijd uit de lucht vallen. Daar moeten we onze maatregelen voor nemen. Dat is niet anders dan de strijd tegen overstromingsgevaar vanuit de zee. De kerntaak van Rijnland is al meer dan 700 jaar om een teveel aan water buiten onze dijken te houden of het daar te brengen. Of dat water uit de lucht valt, met de rivier omlaag komt of uit zee komt doet er niet toe.

Kortom de VVD is van mening dat de gevolgen van de klimaatverandering – voor zover het ons waterbeheer aangaat – behoren tot de kerntaken van Rijnland. En dat geldt voor het hel werkgebied, dus ongeacht of dit het buitengebied of de bebouwde kom betreft.

Binnen de bebouwde kom is het belangrijkste gevolg de grotere kans op tijdelijke wateroverlast. Daarnaast wordt de rol van water genoemd als middel tegen hitte stress binnen het stedelijk gebied.

Waar staan we nu?

Mondiaal is er veel aandacht (Kyoto, Parijs etc.). We hebben een Nationaal energieprogramma (dat volgens deskundigen tekortschiet) en een Deltaprogramma vooral gericht op veiligheid. Wateroverlast krijgt nog weinig aandacht, maar lijkt economisch en sociaal toch ook van groot belang.

Welke richting moeten we op?

In het verlengde van het Deltaprogramma, zou voor het bestrijden van de effecten van de klimaatverandering voor de steden een nationaal programma moeten komen met lokale en regionale elementen en verantwoordelijkheden. De gezamenlijke waterschappen zouden daarvoor moeten pleiten.

Wat willen we?

De VVD pleit – in het verlengde van het Deltaprogramma - voor een nationaal programma Klimaatbestendige Stad. Niet meer en niet minder.
De eisen die we aan zo’n programma stellen zijn simpel:
1. we moeten goed rekening houden met de economische waarde van mogelijke maatregelen. De kosten zullen ten slotte door de inwoners moeten worden betaald.
2. Het programma wordt van buiten naar binnen ingevuld: niet de Waterschappen hebben het voortouw, maar de gemeenten zelf, de bewoners en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwbouw, de vervanging van de riolering en het baggeren binnen de bebouwde kom. Allemaal taken waar de gemeente als eerste aan zet is. Het Waterschap biedt kennis en deelname vanuit haar kerntaak: zorgen voor droge voeten.

Wij gaan uit van een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en eigen inbreng van burgers en bedrijven. Wie had 25 jaar geleden kunnen denken dat burgers verantwoordelijk zouden worden voor hun energieproductie en verbruik en dat we een energielabel zouden hebben. Misschien moeten we toe naar een waterlabel waarmee – afhankelijk van de ligging en de voorzieningen wordt uitgedrukt welke bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van wateroverlast en aan goed waterbeheer, bijvoorbeeld door de gescheiden afvoer van riool- en regenwater.  

Jacob Jan Bakker,
fractielid

 

5. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor het peilbeheer.

De VVD vertegenwoordiging in de Commissie Voldoende Water van Rijnland heeft aandacht gevraagd voor de variatie in het peilbeheer. Doordat het water steeds vaker met bakken tegelijk uit de lucht valt schommelt het waterpeil. De maalcapaciteit is niet altijd voldoende om een grote hoeveelheid water in korte tijd te verwerken. Wanneer dan ook nog een watergang onvoldoende op diepte is, dan gaat de waterafvoer nog langzamer dan de bedoeling was.

Omdat schommelingen in het waterpeil niet altijd te vermijden zijn vindt de VVD het belangrijk dat de ingelanden goede informatie krijgen over de mate waarin het peil kan variëren. De VVD heeft gevraagd of het mogelijk is daar al in het peilbesluit rekening mee te houden. Dat blijkt niet mogelijk. Het peilbesluit zelf geeft één niveau aan, het niveau dat de watergang behoort te hebben. Wel geeft Rijnland via de informatievoorziening aan in hoeverre het werkelijke peil (tijdelijk) kan afwijken door de weersomstandigheden.

Ook over de verantwoordelijkheid voor het baggeren van de watergangen heeft de VVD het dagelijks bestuur gevraagd om actie nemen waar daarover onduidelijkheid bestaat. Met name door stadsuitbreidingen is niet altijd goed vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het oppervlakte water in en om de wijk. Daardoor kan wateroverlast ontstaan.

Juist nu het risico op wateroverlast door de klimaatverandering toeneemt, vindt de VVD dat deze zaken extra aandacht moeten krijgen. We zullen goed in de gaten houden of dat in voldoende mate gebeurt.   
 

Jacob Jan Bakker,
fractielid