Nieuwsbrief VVD fractie Rijnland najaar 2016

Beste Lezers en Liberalen,

De VVD-fractie in het Hoogheemraadschap Rijnland bestaat uit: Ineke van Steensel, fractievoorzitter, Jacob Jan Bakker, Jean Hermans en Hans Pluckel (Hoogheemraad).

Met onze nieuwsbrieven informeren wij u graag over de onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Dat varieert van besluiten in vergaderingen tot werkbezoeken, waarbij je vaak op bijzondere plekken komt in ons mooie waterschap.

In deze nieuwsbrief schenken wij aandacht aan de informatiebijeenkomsten over de toekomstige organisatie van de afvalwaterzuivering en drie onderwerpen die in de Verenigde Vergadering (VV) besproken zijn.

Waterzuivering toekomstbestendig

Naast waterveiligheid voert het Hoogheemraadschap Rijnland ook de waterzuivering in haar gebeid uit. Dagelijks worden miljoenen kuub riool, afvalwater en regen(oppervlakte water) gereinigd. 

In het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland staan verschillende afvalwater zuiveringsinstallaties. Om de waterzuivering toekomst bestendig te maken zijn er in de komende jaren veel investeringen nodig. Tegelijkertijd willen we de kosten voor de inwoners laag houden en kijken we naar alle mogelijke efficiencyvoordelen. Mogelijkheden zijn: private uitvoering (Delfland),  publiek-private samenwerking (Schiphol) of samen met een ander waterschap het grootschaliger en efficiënter organiseren (Limburg). Op twee avonden presenteerden zich zes bedrijven/ instellingen die zich richten op de organisatie van de waterzuivering. Dit ter voorbereiding op de komende discussie over het toekomstig te kiezen organisatiemodel van de waterzuivering in ons werkgebied en de samenwerkingspartners. De discussie en besluitvorming gaat de komende maanden verder. Wordt vervolgd! 

Politieke besluitvorming en projectmanagement

In de VV zijn we geconfronteerd met projecten waarvan de kosten beduidend hoger zijn uitgevallen dan geraamd. De oorzaak ligt deels aan de methode waarmee projectkosten geraamd worden. Dit komt er kort en goed op neer dat eerst het “ruwe projectvoorstel” door de VV geaccordeerd wordt om daarna als de plannen concreet zijn en aanbesteed worden een preciezere, bijgestelde, begroting vast te laten stellen. Echter: in de tussentijd kunnen marktomstandigheden fors veranderen waardoor financiële bijstelling noodzakelijk blijkt.

Kortom veel van de overschrijdingen blijken het gevolg van de wijze waarop dit soort infrastructurele projecten uitgevoerd worden. Onder de voorwaarde dat de kostenstijging niet ten laste mag komen van de inwoners heeft de VVD ingestemd met de aangepaste ramingen 

Nieuws uit de Verenigde Vergadering van 21 september 2016

Energie Efficiencyplan projecten 2016-2018. Vies water wordt schone energie!
Rijnland is grootgebruiker van energie. Iedere vorm van het energie efficiënter maken van de activiteiten van ons waterschap levert een directe besparing op voor onze inwoners. Daarom werken wij hard aan het Energie Efficiency Plan. Uit afvalwater kunnen we veel energie halen. Meer dan we zelf nodig hebben om nieuw afvalwater te zuiveren. We onderzoeken hoe we dat proces kunnen verbeteren zodat we nog meer energie overhouden en hoe we de extra energie kunnen inzetten. Voor de uitvoering van projecten in het kader van dit Energie Efficiency Plan is een krediet van 3 miljoen euro incl BTW gevraagd. De eerste projecten zijn: de realisatie van een “zonneweide” bij de Afval WaterZuiveringsInstallatie (AWZI) bij Katwijk en het plaatsen van zonnepanelen op het Hoofdkantoor in Leiden. Voor de realisatie van de zonneweide is een braak liggend stuk land beschikbaar, eigendom van het Rijnland. De bedoeling is dat er meer energie wordt opgewekt dan dat het Waterschap zelf nodig heeft. Het overschot kan dan verkocht worden. De zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw zijn zodanig dat zij zich actief op de zon richten.

Op zich een fraaie bijdrage aan het college speerpunt “duurzaamheid.” De VVD- fractie vroeg zich af of opwekking en levering van energie voor de markt tot de kerntaken van het Waterschap behoort. Wat de VVD-fractie betreft  in ieder geval niet. Ook wil de VVD  dat de VV vaker geïnformeerd wordt over  de voortgang van lopende  projecten en de verwachte resultaten. Adequate en transparante projectfinanciering maakt hier onderdeel van uit. De VVD- fractie heeft daarom niet ingestemd met het voorliggende voorstel. Na de informatieavond in december komt er een aangescherpt voorstel terug.

Erfgoedbeleid

Onroerend Erfgoedbeleid Rijnland 2016” zo luidt de nota waarin het beleid is getoetst aan de nieuwe Erfgoedwet (per 1-7-2016). Tevens is er sprake van een evaluatie van het onroerend erfgoed (gebouwen, gemalen ed.) over de periode 2008 – 2016. De conclusie is dat Rijnland sober en zorgvuldig met zijn Erfgoed omgaat voor minder 0,3% van de begroting, die in 2016 182,5 mln. bedraagt. Aan onroerend erfgoed heeft Rijnland 18 iconen benoemd: 3 gebouwen (gemeenlandshuizen in Leiden en Spaarndam, en polderhuis Hoofddorp), 12 gemalen (die deels nog in functioneel gebruik zijn), 3 windmolens en 46 windmolens overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting. Van de historische gemalen zijn er drie overgedragen aan Hendrick de Keijzer (de Cruquius) en stichting Boei (de Lijnden) en aan de stichting Stoomgemaal Halfweg. Er staan nog meer gemalen en ook historische sluizen, die geen waterstaatkundig functie meer vervullen, op de rol om overgedragen te worden aan professionele beheerders of gemeenten. Doel is behoud van de monumenten als kenmerkend onderdeel van het Hollandse landschap en om een beperkt aantal objecten versterkt in te zetten voor educatie aan scholieren en studenten en communicatie met onze burgers en bezoekers.

Zo loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om het 17e eeuwse Gemeenlandshuis aan de Spaarndammerdijk in Spaarndam een functie te geven als kleinschalig bezoekerscentrum met informatie over waterbeheer in verleden, heden en toekomst. En dat de toekomst uitdagend is beleven we regelmatig door stortbuien en wateroverlast!

In onze Verenigde Vergadering van 21 september jl. is met algemene stemmen een ondersteunende motie aangenomen, die vraagt om een verdergaand actieplan gericht op inzet van het cultuurhistorisch erfgoed als communicatiemiddel voor waterbewustzijn, klimaatverandering en burgerparticipatie. En dat gaan we doen! Heeft u ideeën of goede voorbeelden laat het ons weten via www.rijnland.vvd.nl/contact !


Voor meer gedetailleerde informatie over de erfgoedobjecten zie de website
www.Rijnland.net

Communicatievisie Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft haar inhoudelijke en bestuurlijke ambities neergelegd in het WaterBeleidsPlan (WBP) en het coalitieakkooord 2015-2019. Hierbij hoort natuurlijk ook een communicatieplan.

Visie- ontwikkeling is het eerste begin: wat wil je als organisatie bereiken, met wie willen we communiceren en wat heb je daarvoor nodig?

Rijnland ziet zichzelf als een verbindend waterschap, vanuit kennis en kunde intensief samenwerken met omliggende waterschappen en derden, omgevingsgericht werken.

De vergadering heeft vastgesteld dat waterbewustzijn en klimaatverandering de twee belangrijkste uitgangspunten zijn om de communicatie met de omgeving aan te gaan en de visie verder te ontwikkelen en concretiseren. Ook dit onderwerp komt binnenkort terug.