Nieuwsbrief VVD fractie Hoogheemraadschap Rijnland voorjaar 2017

Nieuws uit de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van 29 maart 2017

Waterschapsbelastingen 2017

Binnenkort valt de jaarlijkse aanslag van de waterschapsbelastingen op uw deurmat.

Waar Rijnland samenwerkt in de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) ontvangt u een gelijktijdige aanslag voor de gemeentebelastingen.

Conform ons collegeprogramma gaan de tarieven in 2017 nog eens gemiddeld met 4,8% omhoog. Dit om de achterstanden in veiligheid en zuivering in Rijnlands gebied in te halen. In de jaren 2018 en 2019 is een tariefstijging van jaarlijks 2% afgesproken, conform de verwachte inflatie (inmiddels op ca. 1,5%).

U zult zich afvragen betaal ik nu een van de hoogste waterschapstarieven in Nederland?

Nee dat is geenszins het geval. De belastingdruk bij Rijnland bevindt zich rond het gemiddelde niveau van de 21 waterschapen in Nederland! Dit ondanks een waterstaatkundig gebied met meer dan 200 polders, 4 boezemgemalen en 30 Afvalwaterzuiveringsintallaties. Rijnland werkt steeds efficiƫnter met gemeenten in de waterketen en bij het beheer van de dijken en polders. Ook bereid Rijnland zich voor samen met gemeenten, en in toenemende mate met bewoners en bedrijven op clusterbuien.Want de buien die voorspeld waren in 2050 vallen soms nu al zoals in 2016 in Oost-Brabant en Limburg.

Wilt u het hoe en waarom weten van de belastingtarieven en de vergelijking tussen de waterschappen zie: www.uvw.nl/Waterschapsbelastingen-2017

Heeft u vragen? hans.pluckel@rijnland.net


Gevolgen van de klimaatveranderingen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het kader van de zogenaamde Boezemstudie de gevolgen van de klimaatverandering besproken. De totale hoeveelheid neerslag verandert de laatste jaren niet veel en de verwachting is dat dit zo blijft, maar de verdeling over het jaar verandert wel: nattere zomers en drogere winters. Daarnaast worden de buien heviger: er valt vaker veel water in korte tijd. Rijnland constateert dat de pompcapaciteit op de boezem voor de komende jaren voldoende is, maar dat de kans op wateroverlast in de polders toeneemt doordat het water niet altijd snel genoeg afgevoerd kan worden. Daarnaast moet de aanvoercapaciteit van zoet water in droge periode vergroot worden om verzilting van het oppervlakte water te voorkomen. De VVD is tevreden dat de investeringen van de afgelopen jaren in dijken en gemalen hun vruchten afwerpen. Veiligheid tegen overstromingsgevaar is daardoor toegenomen. De VVD benadrukt het belang van goede samenwerking met de omringende waterschappen om de waterverdeling goed te houden. De VVD is daarom heel positief over de nieuwe afspraken met de Stichtse Rijnlanden waarmee de aanvoercapaciteit van water uit het Utrechtse wordt vergroot. De VVD fractie vindt dat het toegenomen risico op wateroverlast in de polders niet zomaar op de ingelanden kan worden afgewenteld. De komende jaren zal moeten worden gezocht naar methoden om dit risico weer te beperken. In dat kader zal onder andere gekeken moeten worden naar de rol van lokaal (particulier) peilbeheer

Voor vragen: jacobjan.bakker@vv.rijnland.net