Waar kijkt de VVD-fractie met voldoening op terug?

Vier jaar geleden ging de VVD Rijnland voor: “Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam”. De VVD beloofde dat zij zich zou inzetten voor: › Maximale veiligheid; › Zo laag mogelijke lasten; › Vereenvoudiging van de regels; › Betere communicatie en samenwerking met de inwoners.

Met de VVD in het dagelijks bestuur zijn deze themas voortvarend aangepakt:

 

Dijken zijn versterkt waardoor het gehele werkgebied van Rijnland nu weer aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet. Als zeewering na “Dijk in Duin omvat het Kustwerk Katwijkzelfs een nieuwe parkeergarage onder het zand langs de boulevard;

Gemalen zijn vernieuwd om het overtollige water weg te pompen;

Er is hard gewerkt aan extra waterberging bij Zoetermeer en in de Haarlemmermeer waardoor de kans op wateroverlast of erger verder werd verkleind.

 

   .>Ondanks de droge  zomer  van 2018 is er geen tekort aan zoet water ontstaan, omdat Rijnland tijdig afspraken maakte met de Stichtse Rijnlanden over de verdeling en doorgeleiding van zoet water.

De duurzaamheid verbeterde door investeringen in windturbines op zee en door de aanleg van een zonnepark in Katwijk.


Rijnland heeft een meerjarenprogramma op poten gezet om de waterzuivering te moderniseren zodat grondstoffen zoals fosfaat en stikstof kunnen worden hergebruikt en het energie verbruik daalt.

Voor meer dan een kwart van het hele werkgebied zijn, in nauw overleg met de inwoners, de plannen en regels voor het waterbeheer aangepast aan de behoeften.


 De VVD heeft meer dan elke andere partij de uitgaven scherp in de gaten gehouden waardoor de tarieven alleen met het hoogstnoodzakelijke percentage  zijn gestegen. Afgelopen jaar was de stijging gelijk aan de inflatie.

 

De komende  vier jaar blijven de veiligheid, schoon  en voldoende water en duurzaamheid belangrijke themas. Daarvoor blijft de VVD zich inzetten.