Wat vindt, in Hazerswoude-Rijndijk, de webmaster er van?

Mark Rutte over de energie transitie (interview Algemeen Dagblad 2 maart): “We hebben in de jaren 60 met zijn allen ook de energietransitie op aardgas meegemaakt. Dit gaat ons ook lukken. Er is geen tijdsdruk, maar het is wel nodig. Er is zo’n overweldigend bewijs dat we een probleem hebben met het klimaat”. -------------------------------------------------------- Webmaster: Het tijdspad is weliswaar tot 2050, maar het verkiezingsprogramma van de VVD voor “ons” Hoogheemraadschap van Rijnland houdt hier al duidelijk rekening mee voor de waterschapspraktijk. Goed dus dat ook de collega’s van het CDA klimaat en energie benoemen bij hun interview in onze ouwe trouwe Groene Hart Koerier van 6 maart.

In een stukje op 11 maart 2015 belichtte ik al eens het enorme belang van de waterveiligheid door duinen, zeeweringen, rivierdijken en kades, taak bij uitstek van elk Hoogheemraadschap. Hoe er in Rijnland bij een overstromingsramp geen ontsnappen is naar hoger gelegen land, door de al vroeg ondergelopen tunnels in de N14 Leidschendam, de N11 en A12 Gouwe Aquaducten, of de A4 onder Oude Rijn en Ringvaart.

Intussen zijn we nét gewaarschuwd: een wolkbreuk is nog geen dijkbreuk, maar de ongehoorde hoosbui van 5 september bij Boskoop had zomaar 3 kilometer verderop kunnen zijn. En met die 14 cm in 8 uur hadden we dan bij het Gouwe Aquaduct de voorproef van een ongekend N11 verkeersinfarct gehad. Algemeen is de verwachting dat deze vormen van extreem weer juist minder uitzonderlijk gaan worden.

Als ander voorbeeld, we hebben de zeldzaam droge zomer net achter de rug. Desondanks is er geen tekort aan zoet water ontstaan, omdat Rijnland tijdig afspraken maakte met het waterschap De Stichtse Rijnlanden over de verdeling en doorgeleiding van zoet water.

Dat zal voor de toekomst moeten worden bestendigd en uitgebreid.

Al in 2014 wees het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op de goede technisch-organisatorische staat van onze waterveiligheid, maar ook op de geringe bewustwording van waterdreiging bij onze bevolking.

Daarom nog maar eens herhaald: ook al vlucht U bij overstroming naar de bovenverdieping, al gauw valt de stroom uit door water in de meterkast of al eerder door de aardlekschakelaars. Het licht valt uit, de verwarming, het internet, TV en koelkast; voor telefoon werken –als het meezit- alleen nog de mobieltjes, maar geen opladers.

Het waterbeheerssysteem van ons aller waterschap is dus ons aller risicoverzekering, want de gewone verzekeringen voor opstal, inboedel en auto’s keren niet uit bij zulke omstandigheden van “molest”. En daarin voorziet dus wél Uw waterschap, inclusief de rioolwaterzuivering, voor jaarlijks zo’n 300 à 400 euro, afhankelijk van woningwaarde WOZ.

Vergelijk dat eens met Uw brand- en andere risicoverzekeringen, plus dan ook nog de rioolbelasting van de gemeente: al gauw het dubbele bedrag.

En juist de laatste twee jaren zijn, na de grote investeringen en overeenkomstig de begroting van het algemeen bestuur, de waterschaps-lasten van Rijnland nauwelijks gestegen: met 0,8 %, dus maar één derde van de inflatie.

Bovendien is Rijnland voor particulieren en bedrijven zo’n 12% goedkoper dan de naastgelegen, eveneens zeewerende waterschappen Delfland en Hollands Noorderkwartier.

Van belang voor de komende jaren zijn dan zeker nog een paar nieuwere onderwerpen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

De eerste pagina noemt al “De samenwerking met gemeenten zoals Gouda en Boskoop, die veel overlast ondervinden van bodemdaling en hoge waterstanden” direct na de thema’s “De waterveiligheid, schoon en voldoende water en duurzaamheid, met volle inzet voor goed onderhoud van dijken, keringen en gemalen; bestrijding van overlast door stortbuien”. En verderop staat er Bodemdaling is op veel plekken in Nederland een groot probleem. Niemand wil dat zijn huis of bedrijf verzakt of dat grond onbruikbaar wordt. Zeker in de veengebieden hebben waterschappen een belangrijke rol om, samen met andere overheden, bodemdaling tegen te gaan”.

Recente berichten over bodemdaling, verdroging, paalrot en andere kostbare funderings-problemen wijzen op dan weer op een samenhang met te lage grondwaterstanden. Dát vraagt om oplossingen waar Rijnland in beeld komt, bijvoorbeeld met verdergaand onderscheidend peilbeheer in stads/dorps- en agrarische gebieden.

Ook over het diepgelegen grondwater spreekt het verkiezings-programma zich uit, namelijk in het kader van de energietransitie: “Daarbij komt het benutten van bodemenergie en aardwarmte nadrukkelijk in zicht. Daarmee in toenemende mate het boren door aardlagen en grondwaterpakketten voor het winnen van bodemenergie en aardwarmte uit de ondiepe en diepe ondergrond, of ook voor de opslag van koolzuurgas. Bij vergunningbeleid goed letten op de nadelige gevolgen, zoals verontreiniging van het diepe grondwater, met name voor de drinkwaterwinning, uitspoeling van de beschermende aardlagen, verzakkingen, zoute kwel”.

Bij al deze zorg voor waterveiligheid, aanvoer voldoende water, reiniging afvalwater blijven ook de oppervlaktewateren, onze kanalen, rivieren en grote meren schoon, van hoge kwaliteit, aantrekkelijk voor natuurbeleving, vis- en watersport en recreatie, de blauwgroene vlag kan uit!

Als Uw belangstelling is gewekt, vindt U dit alles, de kandidaten en nog veel meer op de website rijnland.vvd.nl.

Dan is het maar een korte stap om 20 maart te stemmen op Lijst 1.


Hans Furnée, Hazerswoude-Rijndijk (webmaster)  met                                                                                                                                                               Ineke van Steensel-van Hage, Sassenheim (lijsttrekker)


Groene Hart Koerier (voorheen Rijnwoude Koerier): wekelijks Huis-aan-Huis in Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, oplage 9000.